Informace podle čl 13. GDPR

Správcem osobních údajů je:

Mgr. Miroslav Ambrož, advokát, insolvenční správce sídlem a místem výkonu činnosti Třída Legionářů 2813/10, 586 01 Jihlava, evid. č. ČAK 9736

Správce osobních údajů nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem výkonu advokacie, výkonu funkce insolvenčního správce.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání platnosti souhlasu subjektu osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou kromě správce také veřejnost.

Zpracovávané a zveřejňované osobní údaje:

  • jméno, příjmení,
  • kontaktní údaje subjektu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním lze kdykoli odvolat a požádat o výmaz osobních údajů z evidence. Odvolání souhlasu lze uplatnit také elektronicky na adresu správce údajů, ID datové schránky:

Mgr. Miroslav Ambrož – ID DS advokát: r8qh2zt, ID DS insolvenční správce: y87xtfk, e-mail: ak.ambroz@seznam.cz

Subjekt údajů právo získat od správce osobních údajů informaci o tom, zda osobní údaje, které se týkají mé osoby, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, tak mám právo získat k těmto údajům přístup, požádat o jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.

Subjekt údajů má právo z důvodu své konkrétní situaci kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě právního titulu oprávněného zájmu nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci včetně profilování.

Stížnost lze podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.